تبلیغات
ماهنامه تخصصی بین المللی ابواء

ماهنامه تخصصی بین المللی ابواء
او خواهد آمد به امید آن روز.......
نظر سنجی
نظر شما در مورد ماهنامه الکترونیکی و وبسایت ما چیست؟


صفحات جانبی

تعریف فرهنگ لغات از امنیت، عبارت است از: در معرض خطر نبودن یا از خطرمحافظت‏شدن. امنیت همچنین عبارت است از: رهایی از تردید، آزادی از اضطراب وبیمناکی و داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستند. امنیت، خواه فردی، ملی یا بین‏المللی،در زمره مسایلی است که انسان با آن مواجه می‏باشد. امنیت‏به صورت وسیع، در مفهومی‏به کار گرفته شده که به صلح، آزادی، اعتماد، سلامتی و دیگر شرایطی اشاره می‏کند که‏فرد و یا گروهی از مردم، احساس آزادی از نگرانی، ترس، خطر یا تهدیدات ناشی ازداخل یا خارج را داشته باشند. هر چند آن گونه که باری بوزان، (Bozan) استدلال می‏کند،مفهوم امنیت فی نفسه در کاربرد عامی که در روابط بین الملل و دیگر رشته‏ها دارد و به‏نظر می‏رسد که به‏عنوان یک مفهوم سازمان یافته محوری از سوی سیاستمداران ومحققان مورد پذیرش قرار گرفته باشد، با ادبیات شدیدا نامنسجمی روبروست. بوزان‏استدلال می‏کند که بخش وسیع و موفق مطالعات موجود در بخش تجری به مسایل وموضوعات امنیت ملی معاصر مربوط می‏گردد. بیش‏تر این آثار از گرایش مطالعات‏استراتژیک استخراج شده است. به همین دلیل، امنیت‏بر محوریت هنجاری تمرکزیافت. فصل مشترک سیاست‏های خارجی، اقتصادی و نظامی کشورها، در حوزه‏های‏متغیر یا مورد منازعه و ساختار عام روابطی که آنها به وجود می‏آورند، برای تحصیل‏امنیت ملی یا بین المللی، همه در اصطلاح «آرمان‏ها» تجزیه و تحلیل شده‏اند. به هر حال‏تا ظهور نگرانی‏های اقتصادی و محیطی در خلال دهه 1970، مفهوم امنیت‏به ندرت به‏غیر از پالیسی (سیاست) منافع بازیگران خاصی اشاره می‏کرد و تا اواخر دهه 1980 درمباحث امنیت محوریت‏بعد نظامی هنوز مورد تاکید بود.

بوزان در مورد چارچوب مفهومی امنیت، ارجاعات چندی را قبل از 1980 معرفی‏می‏کند که بر اساس آن، هنوز مکتب فکری منسجم وجود ندارد. ایده معمای امنیت، (Security dilemma) جان هرز، (John Herz) در آغاز دهه 1950، می‏توانست‏به عنوان‏پیشرفت مهمی پس از جنگ جهانی اول مورد توجه قرار گیرد.

هرز در اثر خود به نام «سیاست‏های بین المللی در عصر اتمی‏»، (the Atomic AgeInternational politics in) اظهار داشت که «معمای امنیت‏» یا «قدرت و معمای امنیت‏» یک حلقه‏اجتماعی است که در درون آن، واحدهای قدرت (نظیر کشورها یا ملت‏ها) این نکته راباز یافتند که چگونه بدون این‏که یک قدرت فائقه‏ای وجود داشته باشد تا معیارهای‏رفتاری را برایشان ترسیم کند یا از آنها در برابر حملات دیگران حمایت کند، در کناریکدیگر زندگی نمایند.

در چنین شرایطی، احساس ناامنی ناشی از سوء ظن دو سویه و ترس دو طرفه،واحدها را مجبور می‏کند که برای کسب قدرت بیش‏تر جهت دست‏یابی به امنیت‏بالاتر باهم به رقابت‏بپردازند; تلاشی که فقط به دفاع از خود می‏اندیشد; زیرا امنیت مطلق را درنهایت، غیرقابل دست‏یابی می‏داند. وی (هرز) معتقد است که این معما، و نیز نامطلوب‏بودن فاکتورهای پرخاش‏گرانه برای به چنگ آوردن ثروت دیگران یا انحراف عمومی‏از طبیعت انسان، علت اساسی چیزی است که معمولا خواست قدرت و تاکید بر آن، (urge for power) را مورد اشاره قرار داده و سیاست‏های قدرت، ( Power politics) را نتیجه‏می‏دهد.

«بوزان‏»، رهیافت هرز به معمای امنیت را به عنوان نقطه آغازین معرفی می‏کند. به هرحال، طبق نظر بایلیز، (Baylis) و رنگیر، (Rengger) که در آثارشان در مورد معمای امنیت در1959 تقریر شد، هرز به این نکته اشاره می‏نماید که زمانی که او برای اولین بار اهمیت‏نخستین معمای امنیت را مطرح نمود، از آثار باتیرفیلد، (Butterfield) در این موضوع‏بی‏خبر بوده است.

محرکه (dynamic) ناامنی، بر متغیر غیر دقیق منتج ازترس‏هابزی، ( Hobbesian fear) متمرکز بوده است. باتیرفیلد، (Butterfield) به این مساله اشاره‏می‏کند که سیاست‏های بین المللی به وسیله شرایط نخمصه مطلق یا معمای غیر قابل‏کاهشی شکل گرفته که در هندسه شدیدا متعارض انسان نهفته است. از طریق مفاهیم او،احساس «باتیرفیلد» از تراژدی روابط بین‏الملل چنین بیان می‏شود: «در ورای‏تعارض‏های بزرگ انسان، یک مخمصه آزار دهنده وجود دارد که در قلب تاریخ نهفته‏است.»

بر اساس استدلال بایلیز و رنگیر، هرز می‏گوید که وی می‏خواسته خویشتن را از این‏ادعای «باتیرفیلد» که معما، ( dialama) اساس کلیه معارضات گذشته و کنونی است، جداسازد. هرز اشاره می‏کند که میان سیاست‏های امنیت و سیاست‏هایی به وجود آمده وسیله‏منافعی که در ورای امنیت معقول نهفته است، تفاوت وجود دارد. منظور او از این نکته، آن است که تمام دولت‏ها به دنبال امنیت هستند; اما برخی امنیتی را تعقیب می‏نمایند که به‏شدت جاه‏طلبانه و بلند پروازانه هستند. در این‏جا هرز به عنوان یک مثال; رفتار هیتلر دردهه 1930 اشاره نموده و استدلال می‏کند که این امر به سختی قابل پذیرش بود که معمای‏امنیت آلمان که در قلب تعارض نهفته بود [تامین گردد]، و مشکل‏تر از آن، جاه‏طلبی یک‏فرد یا یک رژیم برای اداره جهان است.

بایلیز، (Baylis) و رنگیر، (Rengger) اضافه می‏کنند که علی‏رغم تفاوت‏هایی که در تاکیدهرز و باتیرفیلد، ( Butterfield) وجود دارد، این امر، خود گواه آن است که هر دو نویسنده‏این مساله را باور داشتند که تحصیل امنیت از طریق قدرت نظامی به برانگیختن ناامنی دردیگران می‏انجامد.

دومین گام برای تعریف امنیت، توسط آرنولد ولفرز، (Arnold Wolfers) برداشته شد. اودر مقاله خود به نام «امنیت ملی‏»، امنیت را به‏عنوان نماد مبهم، (ambiguos symbl) که احتمالادر کل هیچ معنای منسجمی ندارد تعریف می‏کند. او اظهار داشت که امنیت، به درجه‏ای‏از حفاظت ارزش‏های موجود اشاره دارد. بر اساس نقل والتر لیپمن، ( Walter Lippmann) ،ولفرز متذکر می‏شود که: یک ملت زمانی امنیت دارد که بتواند بدون خطر، از ارزش‏های‏اساسی خود حفاظت کند، از جنگ اجتناب نماید و بتواند در هنگام چالش، ارزش‏های‏خود را با موفقیت‏حفظ نماید. آنچه این تعریف اشاره دارد، آن است که امنیت‏باتوانمندی یک ملت در باز داشتن از حمله یا دفاع از آن، ظهور و سقوط می‏کند.» براساس نظر بوزان، (Buzan) ،صرف نظر از آثار اصلی فوق، یک فرد فقط می‏تواند تعدادمعدودی از مباحث مفهومی دیگر را در مورد امنیت که قدیمی‏تر از آنچه که به وضوح‏در ابتدای دهه 1980 آغاز گردید، بیابد. فقط از این مقطع، ابعاد بیش‏تری (نظیراقتصادی، محیطی و غیره) به تعریف امنیت اضافه شده و نیز مفروضات سنتی تعریف‏گردید. ویژگی‏های کاربرد سنتی این مفهوم، در مجموعه مقالات محمد ایوب، به نام‏«مساله امنیت در جهان سوم‏» آشکار گردید. وی می‏گوید، مفهوم امنیت آن گونه که به‏صورت سنتی به کار رفته، مبتنی بر دو مفروض مهمی است; 1 - تهدیدات نسبت‏به‏دولت‏ها که بر این اساس، تهدید امنیتی به صورت اساسی از مرزهای خارجی ظهورمی‏کند و 2 - این تهدیدات اساسا، اگر نه انحصارا، دارای ماهیت نظامی و معمولا نیازمندواکنش نظامی است.

هر چند وارد کردن مساله وابستگی متقابل در مطالعات امنیت توسط بوزان ودیگران، حوزه جدید پژوهشی را ایجاد نمود; اما کار برد سنتی آن کاملا از بین نرفته‏است.

جدول‏1 بیان‏گر نمونه‏های چندی از تلاش پژوهش‏گران برای تعریف مفهوم امنیت است.

جدول 1 برخی از تلاش‏ها برای تعریف مفهوم امنیت

نام متفکر / تعریف یا اثر

1 - رابرت مک نامارا (Robert Mcnamara) / فقدان و نارسایی که منجر به شورش، اغتشاش داخلی،خشونت و گسترش افراطگرایی،می‏گردد. امنیت‏یعنی توسعه; اما نه توسعه نظامی. امنیت نه زور است و نه فعالیت‏نظامی; بلکه امنیت توسعه است.

2 - هیدلی بال / آثار مختصر و مفید در زمینه مشکلات کاربرد امنیت [ارایه می‏دهد].

، (Hedly Bull) / -

3 - هاگ مک دونالد (Hugh Macdonald) / او برای مواجهه با مفهوم مهم امنیت تلاش نمود; اما در نهایت‏با طبقه بندی که خود ارایه‏داد، در این راستا مطلوب واقع شده و عقب نشینی کرد; زیرا امنیت را مفهوم نارسا و گمراه‏کنند یافت. هانس مورتزن، (Hans Mouritzen) نیز به دلایل متفاوت، به همین نقطه رسید.

4 - رابرت جرویس (Robert jervis) / وی ایده جذاب رژیم‏های امنیتی را معرفی نمود که توجه را از دولت، به سطح تحلیل‏سیستم، منتقل نمود.

5 - گیرت کرل (Gert Krel) / تلاش نمود تا نقد محدودی از مفاهیم نظامی افراطی امنیت را از چشم انداز مطالعات صلح، انجام دهد.

6 - جوزف بلاز (Jozef Balazs) / امنیت‏بین المللی اساسا به وسیله امنیت داخلی و خارجی سیستم‏های مختلف اجتماعی، توسعه سیستم هویتی مبتنی بر شرایط و اوضاع خارجی، تعیین می‏گردد. اهل فن عموما، امنیت اجتماعی را به عنوان امنیت داخلی تعریف می‏کنند. کار ویژه اساسی آن، تضمین قدرت سیاسی و اقتصادی طبقه حاکم یا بقای سیستم اجتماعی و درجه مساوی امنیت عمومی است.

7 - ایان بیلانی (Ian Bellany) / امنیت فی نفسه، آزادی نسبی از جنگ و با این انتظار برتر توام می‏باشد که مغلوب کردن، نبایستی ناشی از جنگ باشد.

8 - پنیلوپ هارتلند ثانبرگ (Penelop HartlandThunberg) / [امنیت ملی] توانمندی یک ملت در تعقیب موفقیت‏آمیز منافع ملی‏شان است، آن گونه که خود می‏بینید در هر نقطه از جهان.

9 - والترلیپمن (Walter Lippmann) / یک ملت در شرایطی در امنیت است که خطر از بین رفتن ارزش‏های اساسی و تقاضایشان، مبنی بر اجتناب از جنگ وجود نداشته‏باشد و قدرت حفظ آنها را از طریق پیروزی در جنگ دارا باشند.

10 - مایکل لود (Michael H.H.Loud) / امنیت ملی، شامل سیاست دفاعی سنتی و همچنین رفتارهای غیر نظامی دولت‏برای،تضمین ظرفیت کامل خود برای بقای موجودیت‏سیاسی به منظور اعمال نفوذ و تکمیل اهداف ملی و بین المللی می‏باشد.

11 - گایکام لوشانی (Giacomo Luciani) / امنیت ملی، احتمالا به مفهوم توانایی مقاومت در برابر حملات خارجی تعریف شده است.

12 - جان مروز (JohnE.Mroz) / امنیت، عبارت است از: آزادی نسبی از تهدیدهای خطرناک.

13 - دانشکده دفاع ملی کانادا / امنیت ملی، حفاظت از شیوه زندگی پذیرفته شده مردم است و با نیازها و آرمان‏های مشروع

(Nation Defence College (canada) / دیگران سازگار می‏باشد. امنیت، شامل فارغ بودن از حمله نظامی یا فشار، آزادی از انهدام داخلی و رهایی از زوال ارزش‏های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که برای نحوه زندگی اساسی است.

14 - فرنک تراگر (Frank N.Trager) / امنیت ملی، به آن بخش از سیاست‏حکومت اطلاق می‏شود که به‏عنوان هدف ایجاد شرایط، مطلوب سیاسی ملی و بین‏المللی جهت‏حمایت‏یا توسعه ارزش‏های ملی حیاتی علیه موجودیت و توان حریفان، مورد توجه قرار گرفته است.

15 - ریچارد المان (Richard ullman) / تهدید نسبت‏به امنیت ملی، رفتار یا رشته‏ای از حوادث است که: 1 - تهدید کنندگان به طور، چشم‏گیر و در دوره زمانی نسبتا کوتاه، وضعیت زندگی شهروندان یک دولت را تخریب می‏کند. یا 2 - تهدید کنندگان شخصا حلقه انتخاب‏های موجود در سیاست‏گذاری را برای حکومت‏یک دولت‏یا افراد و مجموعه‏های غیرحکومتی نظیر: اشخاص، گروه‏ها، اصناف محدود می‏نمایند.

16 - ال ویور (Ole Wever) / امنیت را می‏توان به گونه‏ای تلقی کرد که در تئوری زبان، عمل یاژست‏سخن گفتن، ( Speach act) نامیده شده است. امنیت فی نفسه، بیان و اکت است... با گفتن «امنیت‏» این دولت مورد ویژه‏ای را به محدوده خاصی منتقل می‏کند. ادعای حق ویژه برای استفاده از ابزارهای ضروری، این توسعه را مسدود می‏کند.

17 - آرنولد ولفرز (Arnold WolFers) / امنیت، در مفهوم عینی، فقلان تهدید برای حفظ ارزش‏ها و در مفهوم ذهنی، فقدان ترس از،مورد حمله قرار گرفتن ارزش‏هاست.

18 - ریچارد المان (Richard ullman) / امنیت، احتمالا به عنوان هدف که به‏عنوان یک حلقه تسلسلی، ( Consequence) تعریف،گردیده است. این امر بدان معناست که ما احتمالا نمی‏توانیم تشخیص دهیم که امنیت چیست؟ و چه اندازه اهمیت دارد، مگر این‏که با از دست دادن آن مورد تهدید قرار گیریم.

عناصر اصلی که تقریبا در تمام تعاریف امنیت مشاهده می‏گردد، ارزش‏ها، خطرات یاتهدیدهاست. هم ارزش‏های عمومی و هم تهدیدهای عمومی، احتمالا به رهیافت‏امنیت جمعی در میان کشورهای مستقل منجر می‏گردد. بوزان، که رهیافت مفهومی‏وسیعی را در مورد مساله امنیت ارایه داد، اصطلاح امنیت را یک مفهوم توسعه نیافته‏تلقی می‏کند. به نظر او، بیش‏تر ادبیاتی که برای توضیح یا تحلیل امنیت تلاش نموده و دربرخی جهات هنوز نیز ادامه دارد، بر مبنای مفاهیم قدرت و صلح که به وسیله متفکران‏ایده‏الیست و رئالیست مطرح شد، مبتنی می‏باشد. تا دهه 1980، این دو رهیافت، تفکرمسلط در مساله امنیت ملی بود. آنها غالبا به قطبی شدن و تعارض شدید رهنمودهایی که‏در درون آن، مفهوم امنیت دارای نقش جنبی بود، منجر می‏گردید. رئالیست‏ها تمایل‏داشتند که امنیت را به عنوان پدیده‏ای منبعث از قدرت مورد توجه قرار دهند: یک‏بازیگر با دارا بودن قدرت کافی برای دستیابی به موقف مسلط، به امنیت‏به‏عنوان نتیجه، (as a result) دست می‏یابد. تلقی که او [رئالیست] ارایه می‏دهد، زمانی به سادگی قابل فهم‏خواهد شد که قدرت در مفاهیم شدیدا محدودی که مورگنتا، (Morgenthau) ترسیم نمود،تعریف گردد. هر چند امنیت دقیقا به عنوان هدف مطرح شد; اما این تلقی که قدرت‏ریشه آن است، ذاتا نتیجه معکوس و غیر مطلوب بود. ایده آلیست‏ها گرایش به این امرداشتند که امنیت را به‏عنوان برایند صلح مشاهده نمایند: صلح پایدار امنیت همگانی راتامین می‏کند.

بوزان استدلال می‏کند که مفهوم امنیت‏به صورت جدی، عمیق و دارای کاربری‏چندگانه بوده و ابزار مفید نظری برای مطالعه روابط بین الملل نسبت‏به «قدرت‏» و «صلح‏»می‏باشد. امنیت، به انگیزه نخستین رفتار; اما نه کم اهمیت، اشاره دارد که با رفتار منبعث ازقدرت متفاوت می‏باشد. امنیت همچنین به چشم انداز وسیعی می‏انجامد که تمایز از آن‏چیزی است که به وسیله صلح تامین می‏گردد. در یک تلفیق، این امر از یک چارچوب‏تحلیلی که توان مقایسه با هر چیز قابل دریافت از مفاهیم تثبیت‏شده و دیرینه را دارد،حکایت می‏کند. رهیافت جدید بوزان، با این گمانه همراه است که مفهوم کاملا توسعه‏یافته امنیت می‏تواند میان دو حد (طرفین) قدرت و صلح مورد مطالعه قرار گرفته و بیش‏تربینش‏های آنان را همسو نموده و مشترکات را افزایش دهد. این مفهوم ایده‏های زیادی رابه وجود می‏آورد که قواعد نهادینه شده دو مکتب دیگر (ایده‏الیست و رئالیست) را به‏هم پیوند زده و میان سیاستمداران و روشنفکران و نیز تعین کنندگی دو سویه و مجزای‏آنان پل ارتباطی ایجاد می‏کند.

مهم‏ترین تفاوت در اثر بوزان آن است که او امنیت را بخشی از مطالعات استراتژیک‏نمی‏داند; بلکه آن را عنصر مهم روابط بین الملل تلقی می‏کند. او به دلیل مبهم بودن‏مفهوم امنیت، برای ارایه تعریف تلاش نمی‏کند، اما به هرحال چارچوبی را ارایه می‏دهدتا بتوان امنیت را در موارد متفاوت و شرایط مختلف مطالعه کرد.

در مجموع، توافق عمومی بر سر تعریف امنیت وجود ندارد، زیرا امنیت، تحت تاثیرفاکتورهای متعدد در درجه‏های متفاوت قرار دارد: فاکتور نظامی، سیاسی، اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و محیطی. بنابر این، مهم‏ترین روش برای مطالعه امنیت، چهت‏گیری‏پژوهش به سوی موارد تجربی است; جایی که نقش فاکتورهای خاصی می‏تواند موردتعریف قرار گیرد. این روش را می‏توان امنیت در متن، (Security in Context) نامید. به‏کاربستن‏امنیت‏در متن‏های متفاوت، احتمالا به تفاوت‏کامل‏موضوعات‏پژوهش‏منجرمی‏گردد.

برای مثال، در حالی که امنیت اجتماعی، بر کاربرد خاص مفهوم امنیت در متن، (Context) اجتماعی تاکید می‏کند، امنیت در متن ملی، مفهوم مشخصی را مورد اشاره قرارمی‏دهد. این امر بدان معناست که امنیت اجتماعی در ایالات متحده احتمالا در مقایسه باامنیت اجتماعی عربستان سعودی یا ژاپن عناصر متفاوتی را در بر دارد، زیرا امنیت‏اجتماعی هم تمایزات اجتماعی و هم تفاوت دولت‏ها را مورد تاکید قرار می‏دهد. این‏یک نمونه‏ای است که [بیان‏گر تفاوت امنیت اجتماعی در متن خاص است]، حتی اگر که‏در هر دو مورد، امنیت اجتماعی را به مفهوم حفاظت از ارزش‏های اجتماعی در مقابل‏تهدیدات داخلی و خارجی تعریف کنیم. یا وقتی به طور مثال از امنیت منطقه‏ای سخن به‏میان می‏آید برای معرفی یک روش مناسب جهت مطالعه «امنیت منطقه خلیج فارس‏»ضرورت دارد: 1 - بررسی کاربرد عام این واژه در مطالعه جمعی کشورها و در این مورد(امنیت منطقه‏ای); 2 - تعین متن و عبارتی که در داخل آن این مفهوم می‏بایست تعریف شود.

بر اساس نظریه بوزان، امنیت منطقه‏ای مهم‏تر از موقعیتی، (Situational) صرف وماندگارتر از جنگ یا رویارویی ویژه است. امنیت منطقه‏ای به این تلقی اشاره می‏کند که‏در روابط امنیتی مجموعه‏ای از کشورها که مقررات جغرافیایی، آنها را در مجاورت واتصال به هم قرار داده، حوزه‏ها وزیر سیستم‏های مهمی وجود دارد. به هر حال همانندمفهوم امنیت، این مفهوم نیز با الهام روبرو است. در حالی‏که «کارولین توماس‏»، (ThamasCarolin) در توضیح امنیت منطقه‏ای می‏گوید: «بیش‏تر مشکلاتی که جهان سوم با آن‏مواجه هستند، ماهیت منطقه‏ای داشته و به صورت بالقوه از طریق راه حل‏های منطقه‏ای‏می‏تواند قابل حل باشد»، رضوی این مشکلات را در قالب «شرق در برابر دیگران‏»توضیح می‏دهد. خواه عوامل تعیین کننده امنیت دارای ماهیت منتطقه‏ای باشد یا خارج ازمنقطه تحمیل شود، یا آن گونه که قبلا بحث‏شد، ترکیبی از هر دو باشد، پژوهش منطقه‏ای‏نیازمند یک چارچوب روشنی است که در درون آن، عناصر و تعاملات داخلی موجوددر روابط دو سویه میان آنها بتواند تعریف شوند. با توجه به مطالب فصل گذشته،«منطقه‏» یک زیر سیستم، ( Subsystem) بین المللی است. بنابراین، امنیت منطقه نمی‏تواندخارج از حوزه تعامل میان سیستم بین المللی و تحولات منطقه‏ای مورد مطالعه قرار گیرد.با در نظر داشتن اهمیت چنین تعاملی، نظریه سنتی زیر سیستم در مورد موازنه قوای‏محلی، هر چند بخش مهمی از امنیت محیطی محسوب می‏شود، اما به نظر «بوزان‏»، هرگزبه صورت دقیق کارآمد نبوده; زیرا که بعد خاص قدرت که بر اساس آن، پویایی قدرت‏بزرگ قویا بعد محلی آن را پنهان نموده، محدود مانده است.

به طور مثال امنیت منطقه‏ای خلیج فارس می‏تواند در یک متن یا تلفیقی از متون وشرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و محیطی، بحث‏شود. هم چنین‏این امنیت می‏تواند در تعامل داخلی دولت‏ها (دولت‏های خلیج فارس) یا سطح‏بین‏المللی (سطح جهانی) تعریف گردد.

در سطح منطقه‏ای، «امنیت منطقه‏ای‏» می‏تواند به عنوان بخش‏های عام اعضای‏دولت‏ها و نیازهای امنیت ملی، مورد مطالعه قرار گیرد. در سطح بین المللی، امنیت‏منطقه‏ای به عنوان زیر مجموعه‏ی از سیستم امنیت‏بین المللی مورد پژوهش قرارمی‏گیرد. بر اساس آنچه که استدلال شد، هیچ یک از دو سطح مزبور به تنهایی توانمندی‏ارایه یک رهیافت جامع و مبسوط را ندارد. به نظر می‏رسد ترکیبی از هر دو که اجزای عام‏مورد نیاز امنیت ملی اعضای دولت‏ها در روابط شان در سیستم بین‏المللی را مطالعه‏می‏کند، بهترین روش برای درگیر شدن با مساله امنیت در مناطق مختلف جهان به شمارمی‏رود.

 

درباره وبلاگ

به درخت نگاه کن...
قبل از اینکه شاخه هایش زیبایی نور را لمس کند...
ریشه هایش تاریکی را لمس کرده...
گاه برای رسیدن به نور،باید از تاریکی ها گذر کرد...
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
ساعت فلش مذهبی مهدویت امام زمان (عج) آیه قرآن سوره قرآن
وضعیت یاهو مذهبی آیه قرآن تصادفی
دعای فرج
زیارت عاشورا دانشنامه عاشورا جنگ دفاع مقدس

استخاره با قرآن کریم
دریافت کد استخاره آنلاین


ابزار های نایت اسکین

اپلود سنتر

کد لینک به همراه متن ماهنامه تخصصی بین المللی ابواء

کد متحرک سازی عنوان وب سایت